796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

REGULAMIN –  ZASADY I WARUNKI WSPÓŁPRACY

PODSTAWOWE TERMINY

Wykonawca – właścicielem domeny/firmy/logo itd.  litery3d.reklama-saint.pl  jest  podmiot gospodarczy zarejestrowany pod nazwą Wydawnictwo i Reklama Juwex Krzysztof  Wezner, o nr NIP 753-100-73-17, mający siedzibę przy ul. Piłsudskiego 42 w Nysie ? zwany dalej Wykonawcą

Zlecający / Zamawiający/  Klient ? to każdy podmiot który zleca  Wykonawcy wykonanie produktu lub usługi. Wykonawca na podstawie wcześniejszych ustaleń (umowa, zlecenie prac, formularz zamówienia) otrzymuje za wykonaną pracę wynagrodzenie pieniężne, które wypłaca Zlecający.

§ 1

ZAWARCIE UMOWY ? (ZAMÓWIENIE, ZMIANY W UMOWIE PO JEJ ZAWARCIU, WYCOFANIE SIĘ Z UMOWY,   ARCHIWIZACJA PLIKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ PRZESŁANYCH PLIKÓW

1.  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w  formie   pisemnej ? pobierz formularz zamówienia  (e-mail, fax ). Zlecający wysyła wypełniony formularz  zamówienia. Stanowi to podstawę do stworzenia dwustronnej  umowę określającej szczegółowe warunki realizacji zamówienia (plik zawierający szablon umowy, w formie edytowalnej, dostępny na stronie Wykonawcy http://litery3d.reklama-saint.pl/współpraca w zakładce /pliki do pobrania). Podpisaną  oraz zatwierdzona pieczęcią firmową,   strony wysyłają do siebie pocztą lub usługą pocztowa/kurierską,  a kopie faksem lub mailem.

2. Umowa ? pobierz wzór umowy – zawierana indywidualnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Za właściwy dokument uznaje się egzemplarz w dwóch identycznych formach, po jednej dla Zlecającego i dla Wykonawcy. Musi zawierać wszystkie wymienione w niej załączniki, a każdy egzemplarz potwierdzony pieczęcią firmową oraz podpisami kontrahentów. Zawiera zbiór wszelkich spraw dot. realizacji zlecenia, od danych firmowych (forma prawna, NIP, REGON itp.) po szczegóły dot.  rozliczeń, terminów, materiałów , kolorystyki, opisu montażu/ formy dostawy. Jest podstawowym dokumentem i zawarte w niej treści są podstawą do rozstrzygania ewentualnych sporów.

a) Zmiany w umowie. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w przedmiocie zamówienia. Każda propozycja zmian musi być przedstawiona przez Zamawiającego w formie pisemnej, i musi uzyskać akceptację Wykonawcy.W przypadku zgody obu stron zmiany wprowadzone zostają jako aneks do umowy. Zlecający pokryje całkowity koszt prac ujętych w aneksie jako dodatkowe za które Wykonawca otrzyma stosowne wynagrodzenie.

b) W przypadku całkowitej rezygnacji  z realizacji złożonego  zamówienia, Zamawiający pokrywa wszelkie koszty jakie poniósł Wykonawca od momentu przygotowania procesu produkcyjnego (również koszty czasu postoju maszyny, przygotowania plików itd.) do momentu zgłoszenia rezygnacji (koszt wynikający z  podjętych  działań produkcyjnych   i materiałowych).Wykonawca nie zwraca ,w przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od niego, kwot dotychczas pobranych zaliczek.

3. Archiwizacja plików. Po wykonaniu zlecenia materiały otrzymane od Klienta archiwizowane są prze okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawowymi formami płatności są: zapłata gotówką, płatność przelewem, płatność podczas odbioru towaru dostarczonego przez firmę kurierską  lub Wykonawcę.

a) Przy  pierwszym zamówieniu wymagane jest uregulowania płatności w terminie nie późniejszym niż termin odbioru zamówionego produktu. Jeżeli wartość zlecenia przewyższa kwotę  1000,00 zł netto ? Zamawiający wpłaca na konto Wykonawcy przedpłatę/zaliczkę  w kwocie 40% – 50% wartości  całego zlecenia  wraz z należnym podatkiem VAT. W dniu zaksięgowania wpłaconej kwoty, Wykonawca przystępuje do realizacji zlecenia.

b) Sprawdzonym i stałym kontrahentom Wykonawca umożliwia płatność przelewem w odroczonym  terminie zapłaty,  nie dłuższym  niż 21 dni. Aby skorzystać z tej formy zapłaty, niezbędne jest aby Zamawiającego dokumentów firmy: nip, regon, wpis do ewidencji działalności gospodarczej / wyciąg z rejestru KRS. Przy zamówieniach o wartości przewyższającej  3000,00 zł netto, pobieramy zaliczkę w wysokości  nie niższej od 50% wartości całego zamówienia brutto. Zamawiający winien jest wpłacić zaliczkę przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Termin realizacji zlecenia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub wpłaty gotówkowej, a szczegółowo określony w umowie.

2. W przypadku gdy Zlecający nie dokonuje wpłat w terminach ustalonych w umowie ? Wykonawca ma  prawo wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia, a także odmówić wydania wpłaconej zaliczki oraz  wykonanych elementów. Wykonawca ma prawo do zdemontowania zamontowanych elementów nawet tych które były montowane przez innego wykonawcę, do momentu całkowitego rozliczenia. Wykonawca  pozostaje właścicielem wykonanych produktów do momentu całkowitego za nie zapłacenia. Szczegóły  dotyczące kar  za nieterminowe płatności zawarte zostają w umowie.

3. Wszystkie podawane klientowi ceny są kwotami netto, do których w momencie wystawienia faktury zostanie naliczony  ustawowy podatek VAT.

§ 3

ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH (WYSYŁKA KURIERSKA / PALETOWA, ZLECENIE MONTAŻU, DODATKOWE PRACE, ODBIÓR PRAC)

1. Wysyłka zamówienia pod wskazany adres następuje na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca realizuje je   w formie przesyłki kurierskiej lub usługi transportowej paletowej. Wysyłka jest usługą dodatkową w skład której wchodzi również przygotowanie/pakowanie  i zabezpieczenie zamówienia. Całkowity koszt  usługi pokrywa  Zamawiający. (zobacz również pkt. §)

2. Zlecenie usługi montażowej

a) Zlecający montaż  zobowiązany szczegółowo i rzetelnie wypełnić załącznik nr 2 w formularzu zamówienia, a na dzień montażu:

– umożliwić montażystom wjazd/wejście  na teren/obiekt miejscu montażu,

– zapewnić dogodny dojazd dla sprzętu pomocniczego lub podnośnika (jeśli jego użycie jest zasadne i  było wcześniej uzgodnione).

– bezpośrednio przed montażem pracownik delegowany przez Wykonawcę sprawdza stan miejsc przeznaczonych na montaż z wytycznymi zawartymi w umowie. W przypadku odstępstw od wcześniejszych ustaleń (np. zasilanie elektryczne nie doprowadzone do miejsca docelowego, konieczność usunięcia starej konstrukcji itd.) Wykonawca na miejscu montażu sporządza protokół, a Zlecający zobowiązany jest do jego zatwierdzenia po porównaniu z stanem faktycznym.  Każda praca ujęta w protokole, a niezbędna do zamontowania planowanego nośnika będzie praca dodatkowa za którą w pełni zapłaci Zlecający.

b) Zlecający oświadcza na piśmie, że posiada niezbędne pozwolenia i zgody na montaż reklamy (oraz ingerencję w podłoże, nośnik , zezwolenie na prace gdy konieczne jest zajęcie pasa ruchu, zgoda administratora, itp.).

c) Zlecający pokrywa koszty związane pracami dodatkowymi, nie ujętymi w zleceniu i umowie.

3.  Protokół Odbiorowy Prac (kliknij i pobierz wzór) –  jest dokumentem w którym Zlecający zatwierdza zakończenie prac  przez Wykonawcę. Odbiór prac następuje bezpośrednio po zgłoszeniu przez Wykonawcę. Zlecający ponosi wszelkie koszty związane z przestojem pracowników, opóźnionym wyjazdem z miejsca montażu itd.

4 §

PRACE KONCEPCYJNE – PROJEKTY GRAFICZNE

1.  Projekt graficzny ( min. Reklama świecąca, litery podświetlane Led, kasetony świecące, pylony ) Wykonawcy wraz z przekazanym prawem do jego użytkowania jest jednolitą usługą, za którą otrzymuje honorarium. Zlecający                uznaje obowiązek zapłaty za projekty oraz wszelkie inne czynności pozostające z nimi w związku ( doradztwo, koncepcja, grafiki, teksty itp.) także wtedy, gdy wykonanych projektów i wszelkich innych czynności Klient nie wykorzysta.

2.  Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia także wtedy, gdy w drodze umowy nie zostało przekazane prawo użytkowania, a przedmiotem umowy zlecenia jest jedynie dostarczenie projektów lub/i szkiców bądź wykonanie innych czynności.

3.  Prawo do pełnej wysokości wynagrodzenia, Wykonawca ma  także wtedy, gdy zlecenie nie dochodzi do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5 §

OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. PRAWO DO REKOMENDACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ. OŚWIADCZENIA

1. Zlecający ponosi całkowitą odpowiedzialność, jeżeli zlecone przez niego prace naruszają prawo własności osób trzecich.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez osoby trzecie – obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze podwykonawców.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia nazwy, logo własnej lub powierzonej fotografii realizowanego zlecenia w swojej publicznej bazie rekomendacji / galerii  na stronie internetowej.

4. Podpisując Formularz Zamówienia Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z niniejszym  ?Regulaminem ? zasadami współpracy” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. . Z 9 . Nr 13 po. 883).

6 §

ZASADY DOTYCZĄCE REKLAMACJI ILOŚCIOWO ? JAKOŚCIOWYCH

UDZIELANIE GWARANCJE

1. Reklamacji  podlegają wyłącznie produkty / usługi  których wykonanie / dostawa / montaż został potwierdzony przez Zamawiającego w Protokole Odbioru.

a) Warunkiem obowiązywania gwarancji na artykuły reklamowe, wydruki wielkoformatowe oraz montaże reklamy jest stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Wykonawcy. Dotyczy to m.in. zalecanych warunków transportu i składowania, użytkowania artykułów reklamowych.

2.  Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego nie wstrzymuje płatności należnych wobec Wykonawcy, bez względu na powód powstania usterki jak również na termin i sposób naprawy.

3. Wykonawca rozpatruje reklamację wyłącznie w formie pisemnej, również elektronicznej – pobierz formularz reklamacyjny. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zaistniałym problemem w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w plikach/projektach dostarczonych przez Klienta ( również literowe, wymiarowe, kolorystyczne). W przypadku gdy Zlecający nie jest w stanie podać danej wartości np. nie  posiada wzorca kolorystycznego/materiałowego ? Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, wykona odpłatne próby i dostarczy je do zainteresowanego.

5. Jeżeli Zlecający odbierając prace montażowe, w trakcie ich trwania lub po,  wskaże nieprawidłowości to Wykonawca dołoży wszelkich starań aby usunąć usterki na miejscu by termin oddania prac nie uległ zmianie, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe to w terminie możliwie najkrótszym

6.  W sytuacji gdy  Wykonawca świadczy  usługę montażową, a Zlecający bądź osoba upoważniona przez niego nie ma możliwości osobistego przeprowadzenia odbioru prac bezzwłocznie po ich zakończeniu, wszelkie prace uznaje się za wykonane w sposób prawidłowy. Zgłoszenie przez Zamawiającego nieprawidłowości  po tym terminie nie zostanie uznane.

7. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu / dostawy

a) Wykonawca realizuje usługę transportową – Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad Zlecający sporządza z kurierem protokół reklamacyjny, który w następnej kolejności przekazuje Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji bez załączonego protokołu reklamacyjnego zwalnia całkowicie Wykonawcę z pokrycia  kosztów poniesionych na naprawę produktu.

b) W przypadku gdy zamówiony towar dostarczany jest do siedziby firmy Zamawiającego lub pod wskazany adres w sposób inny niż dostarczenie przez Wykonawcę  (przesyłka kurierska, transport paletowy, własny lub inny) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powstałe podczas transportu.

8. Komponenty elektryczne typu moduły / taśmy diodowe LED; transformatory, wzmacniacze napięcia, czujniki zmierzchowe itp.

a) Najczęstszym powodem awarii transformatora/ów są skokowe wzrosty napięcia. Zlecający powinien dopilnować aby :

– do przewodu zasilającego, oraz do źródła zasilania elektrycznego nie były podpięte inne urządzenia (powód ?  skokowy, nagły wzrost napięcia powoduje awarię/spalenie ).

– źródło zasilania / przewód zasilający  transformator zabezpieczony był przed nagłym skokiem napięcia

b) W przypadku gdy awarii ulegnie transformator Zamawiający dostarcza go do Wykonawcy, Wykonawca przekazuje otrzymany transformator do producenta/dostawcy i ubiega się o ekspertyzę jak również o sprawny egzemplarz. Wykonawca odsyła sprawne urządzenie Zleceniodawcy. W pierwszej kolejności wszelkie koszty związane z wymiana transformatora leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca dokona zwrotu jedynie na podstawie  protokołu reklamacyjnego od dostawcy, jeżeli wskazany w nim powód awarii leży w wadzie produktu.

c) W przypadku gdy awarii ulegają komponenty elektryczne typu: moduły Led, diody, transformatory, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wadliwych elementów do siedziby Producenta. Jeżeli przyczyną ich awarii jest wada produkcyjna koszty wymiany ponosi Wykonawca

d) Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku wandalizmu, pożaru, huraganu i innych klęsk żywiołowych oraz umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich, jak również błędnie wyprowadzone zasilanie elektryczne.  Wykonanie napraw tak powstałych uszkodzeń oraz uszkodzeń powstałych po okresie gwarancji jest usługą dodatkowo płatną.

9. Okresy gwarancyjne na poszczególne podzespoły zawarte zostają w umowie, a kształtują się w okresach przybliżonych do:

okres 6-12 miesięcy ? transformatory

okres 12 – miesięcy – oświetlenie Led

okres 12-24 miesięcy – pozostałe elementy reklamy

 

Szanowny Kliencie,

prosimy o przysyłanie uwag i porad odnośnie powyższego regulaminu jak również pozostałych dokumentów dostępnych na naszej stronie. Zależy nam na bezproblemowej i trwałej współpracy, dlatego Wasza pomoc jest niezbędna w stworzeniu warunków i zasad które nam tą współpracę umożliwią.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pocztą mailową na adres  daniel@litery3d.reklama-saint.pl.Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie w zakładce kontakt.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół litery3d.reklama-saint.pl

………………., DN…………. 20…. R.

ZAMÓWIENIE NR………………… 

 

ZLECENIOBIORCA

 

WYDAWNICTWO I REKLAMA JUWEX

KRZYSZTOF WEZNER

48-303 NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO 42

NIP 753 100 73 17

tel.: 77/4336201, 77/4331887

 

ZLECENIODAWCA

Imię i Nazwisko ……………………………….

Nazwa firmy ……………………………………

Adres:  …………………………………………..

Nip:     ……………………………………………

Regon: ……………………………………………

Wpis do ewid gosp: ……………………………

email:  ……………………………………………

tel.      ……………………………………………

 

Data zlecenia ………………………….

Nazwa towaru……………………………………

Lico……………………… matriał ……………… kolor ……………..

Bok……………………… matriał ……………… kolor ……………..

Rozmiar ………………………………..zewnętrzny całej reklamy

Rozmiar ………………………………..wysokość/długość

Rodzaj podświetlenia…………………………………………..diody/neony

Konstrukcja mocująca …………………………………………………..

Montaż …………………………………..tak/nie

Dojazd …………………………………..docelowa nazwa miejscowości

 

Ogólna wartość zlecenia ….?..????????.zł słownie ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Sposób zapłaty ?..????????   przelew/gotówka

 

 

 

?????????????…….

(czytelny podpis zleceniodawcy)

 

*zaświadczam że zapoznałem się z warunkami współpracy juwex znajdującymi się na stronie www.litery3d.reklama-saint.pl.pl/zasady współpracy i akceptuję bez zastrzeżeń.

 

 |

 

REKLAMACA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. 

a/ Klient niezwłocznie po otrzymaniu wykonanego zamówienia ma obowiązek sprawdzić stan ilościowo -jakościowy produktów. Braki / wady należy zgłosić/zareklamować firmie Juwex w dniu odbioru, poprzez PISEMNE zawiadomienie (możliwy mail, fax), z ewentualnym załączeniem fotografii wady. Zastrzeżnia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. 

b/ Klient ma obowiązek udostępnienia na swój koszt reklamowanego towaru celem potwierdzenia wady.

/ reklamacja może być uznanz tylko w przypadku zwrotu reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.

d/ W przypadku uznanych rekamacji firma Juwex może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

e/ W przyadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Klinta możliwości skutecznego dochodzenia odszkodowania. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki kurierskiej (innego niż firma Juwex podmiotu gospodarczego) nasza firma nie ponosi odpowiedzianości.

f/ Brak lub wada jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

g/ W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania – relamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne.

h/ W przypadku wykonastwa na materiale powierzonym przez Klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za jego jakość.

i/ Warunki udzielanej Klientowi gwarancji na wykonane prace , ustalane sa indywidualnie z firmą Juwex w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Uszkodzenia powstałe w okresie trwania gwarancji, wynikające z niewłaściwego montażu lub wad ukrytych zastoswanych materiałów, zostaną naprawione przez Juwex na własny koszt. Nasza firma nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku wandalizmu, pożaru, huraganu i innych klęsk żywiołowych oraz umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich. Wykonanie napraw tak powstałych uszkodzeń oraz uszkodzeń powstałych po okresie gwarancji jest usługą dodatowo płatną.

j/ Warunkiem obowiązywania gwarancji na artykuły reklamowe, wydruki wielkoformatowe oraz montaże reklamy jest stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Juwex. Dotyczy to m.in. zalecanych warunków transportu i składowania, składania/rozkładania i użytkowania artykułów reklamowych.

 

PRACE KONCEPCYJNE – PROJEKTY GRAFICZNE. 

a/ Projekt graficzny wykonany przez Juwex wraz z przekazanym prawem do jego użytkowania jest jednolitą usługą, za którą agencja otrzymuje honorarium. Klient w momencie udzielenia naszej firmie zlecenia, uznaje obwiązek uiszczenia ustalonego honorarium za wykonane przez firmę Juwex projekty oraz wszelkie inne czynności pozstające z nimi w związku (doradztwo, kocepcja, grafiki, teksty itp.). Także wtedy, gdy wykonanych pojektów i wszelkich innych czynności Klient nie wykrzysta.

b/ Firma Juwex ma prawo do wynagrodzenia także wtedy, gdy w drodze umowy nie zostało przekazane prawo użytkowania, a przedmiotem umowy zlecenia jest jedynie dostarczenie projektów lub/i szkiców bądź wykonanie innych czyności.

c/ Firma Juwex zachowuje prawo do pełnej wysokości wynagrodznia także wtedy, gdy zlecenie nie dochodzi do skutku z przczyn nie leżących po jej stronie.

 

OGÓLNE OGANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. PRAWO DO REKOMENDACJI NA STRONIE INERNETOWEJ. OŚWIADCZENIA. 

a/ Klient ponosi odpowedzialność, jeżei poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił firmę Juwex ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia prawa.

b/ Juwex nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostnie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

c/ Juwex zastrzega sobie prawo do zamieszczenia nazwy, loga bądź własnej lub powierzonej fotografii ralizowanego zlecenia w swojej publicznej bazie rekomendacji na stronie internetowej.

d/ podpisując Zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi ?Warunkami współpracy” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów Juwex, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. . Z 9 . Nr 13 po. 883).

 

POWYŻSZE WARUNKI WSPÓŁPRACY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAMÓWIENIA. ODPISANIE ZAMÓWIENIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NIEJSZYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY. 

 |

 

………………., dn…………. 20…. r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

 

Do 

 

WYDAWNICTWO I REKLAMA JUWEX

KRZYSZTOF WEZNER

48-303 NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO 42

NIP 753 100 73 17

 

Od  REKLAMUJĄCEGO

 

Nazwa firmy ……………………………………

Adres:  …………………………………………..

Nip: ……………………………………………….

Imię i Nazwisko osoby kontaktowej:

……………………………………………………..

Tel do osoby kontaktowej: ………………………….

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:

 

nazwa towaru reklamowanego………………………………….nr faktury ……………….. data faktury????.

wykonawca montażu………………………………………………………………………………………………………..

nazwa firmy

miejscowość docelowa reklamacji ……………………………………………………………………………………….

nazwa firmy

sposób dostarczenia towaru do firmy juwex……………………………………………………………………………

w przypadku gdy montażu nie wykonywała firma juwex

 

opis wad????????????????????????…………………………………………………………….

 

??????????.????????????????????????????????…………………………..

 

……????????????……………………………………………………………………………………………….

 

Kiedy wady zostały stwierdzone  …………………………………..

 

 

 

?????????????…….

(czytelny podpis reklamującego)

*zaświadczam że zapoznałem się z warunkami współpracy juwex znajdującymi się na stronie www.litery3d.reklama-saint.pl.pl/zasady współpracy i akceptuję bez zastrzeżeń.

Nasze realizacje

litery3d o firmie
Zapraszamy do obejrzenia, wcześniejszych realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z cennikami produktówzasadami współpracy i oczywiście do kontaktu z naszą firmą.

LITERY 3D led & neon

Biuro:  774-336-201
biuro: 774-331-887
Wyceny Gosia: 796-969-595
E-MAIL: WYCENY@LITERY3D.COM

LITERY 3D led & neon

producent
 
48-303 NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO 42
NIP 753 100 73 17
NR KONTA POLBANK 63 2340 0009 7700 2100 000 0057
TEL. 77/ 448 69 17
TEL/FAX:  77/ 433 18 87
E-MAIL: WYCENY@LITERY3D.COM

Wyślij wiadomość