796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

Co należy zrobić przed odebraniem przesyłki od kuriera?

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego i upewnić się:

  • czy opakowanie nie jest uszkodzone, podarte, wygniecione, przedziurawione, wilgotne,
  • czy taśma nie została przecięta lub przerwana,
  • czy zgadza się liczba i stan zamówionej reklamy (dla przesyłek wielopaczkowych)

Opakowanie bez uszkodzeń

Jeśli opakowanie nie wzbudza zastrzeżeń wówczas można sprawdzić zawartość przesyłki po wcześniejszym podpisaniu Listu Przewozowego. Należy odebrać przesyłkę i otworzyć w obecności kuriera, upewniając się czy przesyłka jest kompletna, czy produkt nie uległ uszkodzeniu.

Opakowanie jest uszkodzone

Jeśli po obejrzeniu, opakowanie wzbudza zastrzeżenia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub odebrać towar opisując swoje uwagi w Liście Przewozowym w obecności kuriera.

Jeśli zakupiony towar okaże się uszkodzony, nie zgadza się ilość lub zawartość przesyłki, prosimy sporządzić w obecności kuriera Protokół Szkodowy, który powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń i braków. Należy poprawnie wypełnić wymagane pola formularza, opisując nawet nieznaczne uszkodzenia Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta.

Następnie należy poinformować nas o swoich zastrzeżeniach, gdyż jest to jedyny sposób dzięki któremu będziemy mogli podjąć działania, pozwalające na szybkim rozpatrzeniu reklamacji. Podpisany Protokół należy przesłać do naszej firmy wraz z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji uzależniamy od uznania jej przez przewoźnika. Dlatego podkreślamy fakt, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń reklamacyjnych z tytułu ewentualnego uszkodzenia przedmiotowego przesyłki zgodnie z art. 76 Prawa Przewozowego.